ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์