ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล