ผศ.ดร.วิภู ศรีสืบสาย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา