ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมภาคโยธา