ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานอาคารสถานที่และงานพัสดุ