ผศ.ดร.พิกุลแก้ว ตังติสานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย และ นวัตกรรม