ผศ.ดร.กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์