ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รองคณบดี กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพและบริหารองค์ความรู้