ดร.วรุฒม์ สูอำพัน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ และหลักสูตรนานาชาติ