ดร.ชมพูนุท จินจาคาม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา