คุณพจน์ สละชีพ เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. สายตรง 02-329-8303 สายใน 5113 FAX. 02-359-8304