ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครทุน บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปีการศึกษา 2561

 • จำนวน 3 ทุน ทุน ๆ ละ ประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • คุณสมบัติผู้รับทุน
  1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 59……)
  ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมอัตโนมัติ
  2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. สัญชาติไทย มีความประพฤติดี เรียบร้อย
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบัน / มูลนิธิใดๆ
 • เงื่อนไขการรับทุน
  1. เป็นทุนมีข้อผูกพัน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  นิคมบางปู จ.สมุทรปราการ เป็นเวลา 1 ปี
  2. นักศึกษาผู้รับทุนต้องเข้าฝึกงานตามหลักสูตรกับบริษัทฯ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
  3. บริษัท ชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีรับนักศึกษาผู้รับทุนเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาผู้รับทุนแจ้งความ
  ประสงค์ที่งานกิจการนักศึกษา
  4. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนในชั้นปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยรายงานผลการเรียนให้บริษัทฯ ทราบ
 • การคัดเลือก
  1. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. สัมภาษณ์ทุน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สัมภาษณ์ช่วงเวลาวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2561
  บริษัทจะแจ้งกำหนดวันและสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561
Download ใบสมัครได้ที่ http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015/download_student/
หรือที่ เวปคณะ > บริการ > ดาวโหลดแบบฟอร์มนักศึกษา > ใบสมัครขอทุนการศึกษา)
ส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A