ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ 

  1. นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ทุกชั้นปี
  2. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบัน ไม่เคยมีประวัติทำผิดวินัยร้ายแรง
  5. มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม
  6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะที่ขอรับทุน ยกเว้น กยศ./กรอ.

เอกสารและหลักฐาน

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
  4. ใบแสดงผลการเรียน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2561 

พร้อมส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุลินลา งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A