ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2562
————————————–

ทุนประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประเภทที่ 2 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000บาท

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

  1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในปีการศึกษา 2562
  2. ภาควิชา/หลักสูตร วศ.ไฟฟ้า, วศ.การวัดคุม, วศ.ระบบควบคุม, วศ.อัตโนมัติ, วศ.อิเล็กทรอนิกส์, วศ.โยธา, วศ.เครื่องกล และ วศ.เคมี
  3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทุนประเภทที่ 2 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  4. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
  5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยทำผิดวินัยของสถาบันฯ

เงื่อนไขของทุน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา

การสมัครทุนและการคัดเลือก

การสมัคร รับใบสมัครได้ที่ ภาควิชาหรือกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A ตั้งแต่ บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562
การส่งใบสมัคร ส่งที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ส.ค. 2562
กิจการนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนรอบที่ 1 เพื่อส่งนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนรอบสุดท้ายกับบริษัท ไทยออยส์ฯ
สัมภาษณ์ทุน วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก A

* บริษัท ไทยออยส์ฯ จะสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประกาศผล วันที่ 6 กันยายน 2562

หลักฐานการสมัคร

  1. แบบฟอร์มใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ ภาควิชา หรือ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
  2. สำเนาผลการเรียน Transcrip
  3. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักศึกษา, สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน, ประกาศนียบัตร, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ฯ

** เอกสารการสมัคร ข้อ 1, 2, 4 และ 5 ถ่ายเอกสารส่ง 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

*** รายละเอียดตามประกาศทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)ที่ติดประกาศไว้ที่บอร์ดภาควิชา
และบอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา