ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครทุน บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปีการศึกษา 2562
—————————————-

จำนวน 4 ทุน ๆ ละ ประมาณ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ คณะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รหัส 60……)
  ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมอัตโนมัติ,วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล
 2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. สัญชาติไทย มีความประพฤติดี เรียบร้อย
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบัน องค์กร หรือ มูลนิธิใดๆ

เงื่อนไขการรับทุน

 1. เป็นทุนมีข้อผูกพัน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานกับบริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมบางปู จ.สมุทรปราการ เป็นเวลา 1 ปี
 2. นักศึกษาผู้รับทุนต้องเข้าฝึกงานตามหลักสูตรกับบริษัทฯ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
 3. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยรายงานผลการเรียนให้บริษัทฯ ทราบ

การคัดเลือก

 1. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. สัมภาษณ์ทุน โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สัมภาษณ์ทุน สิงหาคม 2562 บริษัทจะแจ้งกำหนดวันและสถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 18 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562
รับ – ส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

เอกสารประกอบการสมัครทุน :

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1ใบติดใบสมัคร

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรนักศึกษา

5. สำเนาผลการเรียน

6.สำเนาเอกสารทางทหาร

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A