ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุน บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริง (ประเทศไทย) จำกัด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
—————————————-

คุณสมบัติผู้รับทุน

  1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา/หลักสูตร
  2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.3
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรต่อการเรียน
  4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงินส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
  5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

จำนวนเงินทุนละ10,000 บาทต่อปี จำนวน 9 ทุน

เงื่อนไขการรับทุน

  1. เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ
  2. นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องมีจิตสาธารณะโดยการดข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สถาบันฯ หรือสังคม จำนวน 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา โดยให้รายละเอียดการเข้าร่วม กิจกรรมในสมุดบันทึกและมีผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรม/ที่ปรึกษา ลงนามรับรอง ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 18 มี.ค. – 4 เม.ย.2562
ส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุน วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก A
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุน ที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

 

Download ใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A