ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษา NHK SPRING (THAILAND) Co.,Ltd

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ทุน NHK SPRING (THAILAND) Co., LTD

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61…) หรือชั้นปีที่ 2 (รหัส 60…)
  ในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
 2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75
 3. เป็นผู้ซึ่งสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้การรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี
 4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

เงินทุนที่ได้รับ : จำนวน 20,000 ปี พิจารณาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 2 – ปี4)

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562
รับใบและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
รับใบสมัครวันสุดท้าย 22 มี.ค.62 ไม่รับใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบ

เงื่อนไขการรับทุน :

 1. ผู้รับทุนให้ต้องศึกษาให้จบตามหลักสูตรภายในเวลา 4 ปี
 2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนแก่บริษัททุกภาคการศึกษา
 3. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าฝึกงานกับบริษัท NHK SPRING (THAILAND) Co.,LTD ในช่วงปิดภาคเรียน
  ของการศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย.–ก.ค.) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยเลี้ยง
  ในระหว่างฝึกงานตามระเบียบของบริษัท

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์กับคณะกรรมการทุนของบริษัท
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. ห้องประชุม 5 ชั้น 3 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A