ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุน บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60……)
  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
 3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
 4. บิดาหรือมารดาไม่ได้รับราชการ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
  ยกเว้นทุน กยศ. , กรอ.

จำนวนเงินทุนละ 40,000 บาทต่อปี จำนวน 3 ทุน

เงื่อนไขการรับทุน

 1. เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา (ชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4)
 2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนที่ได้รับทุน บริษัทฯมีสิทธิ์บอกเลิกการให้ทุนต่อ
 3. นักศึกษาผู้รับทุนต้องฝึกงานตามหลักสูตร ระยะเวลาสองเดือน (มิ.ย.-ก.ค.) กับบริษัท
  และหากนักศึกษาผู้รับทุนต้องการจะทำสหกิจศึกษากับบริษัท ไดกิ้นฯ ให้แจ้งความประสงค์
  เมื่อได้รับการพิจารณารับทุนบริษัท ไดกิ้นฯ แล้ว เพื่อทำเรื่องถึงบริษัทพิจารณาดำเนินการให้นักศึกษา

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2562
รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

การคัดเลือก : การสัมภาษณ์ทุน วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก A

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ทุน ที่บอร์ดหน้างานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A