ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

คุณสมบัติ 

 1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, บัญชี, คณิตศาสตร์, สถิติ และกฎหมาย
 2. เป็นโสด ผู้ที่อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
 3. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
 4. เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ
 6. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
 7. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

เอกสารและหลักฐาน

 1. ประวัติย่อ (resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 4. สำเนาผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2561 

พร้อมส่งใบสมัครที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุลินลา งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A