ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ทุน บริษัทบางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ทุน บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ชั้นปีที่ 4 (รหัส 59…. )ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมปิโตรเคมี และ วิศวกรรมไฟฟ้า
2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม ความประพฤติดี แต่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท/สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นๆ

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2562
รับใบและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
ส่งใบสมัครวันสุดท้าย 16 สิงหาคม 2562 ไม่รับใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
เขียนชื่อ สกุล หลังรูปทุกใบ (ติดบนใบสมัคร 1 ใบ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รับรองเอกสาร จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน

การคัดเลือก : การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกที่บริษัทกำหนด
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ : เดือน กันยายน 2562 กำหนดวัน เวลา สถานที่ บริษัทจะแจ้งอีกครั้ง
กำหนดมอบทุนการศึกษา : เดือนตุลาคม 2562 โดยประกาศเฉพาะรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

* สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณนวรัตน์ วุฒิอุดม (พี่นุ้ย) หรือ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร