ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ประจำปีการศึกษา 2561
——————————————–

จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 50,000 บาทต่อปี เป็นทุนให้เปล่า

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (รหัส 58………..) และ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเคมี
2. ระดับปริญญาตรีมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ระดับปริญญาโทมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. ความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป และไม่มีพฤติกรรมทำผิดวินัย
4. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

หลักเกณฑ์การรับทุน
เป็นทุนให้เปล่า ผู้รับทุนไม่มีพันธะที่จะต้องชดใช้ทุนให้แก่บริษัทฯ

เอกสารการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครทุนของบริษัทฯ รับได้ที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรนักศึกษา และ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาออกโดย สถาบัน (สำนักทะเบียนฯ)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ติดใบสมัคร
4. ใบรายงานผลการเรียน (Transcrips)

การคัดเลือก
1. สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด ส่งบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 พฤศจิการยน 2561
2. สัมภาษณ์ทุน @ สนญ.ปูนอินทรี วัน เวลา สถานที่บริษัทจะแจ้งอีกครั้ง

นักศึกษารับ/ส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนพร้อมหลักฐาน
ที่งานกิจการนักศึกษาชั้น 1 ตึก A
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – วันที่ 16พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก