รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม   

คณะวิศวกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Model of Automatic Temperature and Humidity Control System for Mushroom
 2. Dialogue Box for Hearing Impairment
 3. Smart In-Home Monitoring System for Elderly
 4. Development of 1U version 3 CubeSat satellite engineering model: Experimental 
  communication system for sending and receiving MIDI file, Orbit and ground station
 5. Can Radar for Education and Its Applications
 6. Classroom Management System by using Blockchain
 7. Development of 1U-Cubesat Engineering Model Version 3: 
  Image Capturing System, Encryption, Stabilization and Ground Station Software
 8. Intelligent Room Management System
 9. Obstacale Warning Device for Visually Impaired Person using Lidar Technology
 10. Automatic Alert System and Gps Tracking for Bicycle Accidents
 11. Indoor Positioning System Based on Visible Light Communication
 12. Energy-Saving Control System for Electrical Home Appliances
 13. College Notification and PR Mobile Application System
 14. Running Tracking and Monitoring Device
 15. Plant Watering Notify System
 16. Stock Data Analysis and Its Visualization System
 17. Person Identification System with Artificial Intelligence
 18. WI-FI Vulnerability
 19. Customer Counting and Tracking System for In-Store Data Collection
 20. Automatic System of Monitoring Patient Symptom
 21. Stock Trading Decision Support with AI
 22. Automatic Student Attendance System using Face Recognition
 23. Cashless Society Model System
 24. Elderly Assistive Watch
 25. The Image Processing System for High Voltage Tower Observation
 26. Dairy Estrus Detection System
 27. Simulation and Design of Evaporative Cooling System for Poultry Industry
 28. Self-Stabilizing Spoon For Parkinson’s Patient
 29. Portable Device for Person Positioning
 30. Weighting and Positioning System of Goods In Warehouses
 31. Stock Price Prediction using Artificial Intelligence
 32. Ground Station System for Cansat And Cubesat
 33. Authentication System Controlled Electrical Devices by Voice Control
 34. Crocodile Identification using Image Processing
 35. Irrigation System through NB-Iot Network
 36. Implementation of Communication System for Indoor Positioning
 37. CanSat Development and Application for Weather Observation
 38. Security Armored Car System
 39. Classroom Support Application for Efficient Learning
 40. Intelligent Truck Tracking System
 41. Low-Cost GNSS Navigation System for Agricultural Vehicles Version 3

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน 

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. In-Vehicle Network Lab KIT

 2. Arc Fault Detection Device Bateery

 3. Energy Storage System for Microgrid

 4. Equalizer for EV Battery

 5. Smart Electric Energy Metering with Demand Control

 6. Feasibility Study of Energy Storage System Using Piezoelectric

 7. Measurement and Analysis of Energy Use in Buildings

 8. Development Technology for Agricultural Crops (1)

 9. Development Technology for Agricultural Crops (2)

 10. A Study of Battery’s Performance and Life for Electric Forklift

 11. Energy Monitoring System in Hospital Building

 12. A Study of Starting Operation for Generator Set Using Remorte Monitoring System

 13. A Study and Measurement of Permanent Magnet Performance in Magnetic Circuit

 14. A Study of Rotating Magnetic Field in AC Machine at Operating Condition

 15. Design of Electric Vehicle (EV) Dyno Test System

 16. Design of Efficiency Urban EV Using Lithium Battery

 17. A Converter for An Ozone Generator

 18. PD Location Technique Cables

 19. Design and Construction of A 300 kV Impulse Voltage Generator

 20. Behavioral Analysis Electric Field Inside GIL

 21. Analysis of Insulation’s Stator by PDC Analysis

 22. Analysis od Transformer Insulations

 23. Analysis of Insulation in Underground Cables

 24. Smart Solar Street Lighting Network Part 1 : Illuminare Design

 25. Smart Solar Street Lighting Network Part 2 : Controller Design

 26. Smart Solar Street Lighting Network Part 3 : Sever Design

 27. Residental Energy Saving Assistant

 28. Speed Control for Automated Guided Vehicle (AGVs)

 29. Rice Seed Feeder Machine with Remote Control

 30. Conditions Monitoring and Assessment of 3 Phase IM by AI and AR

 31. Appt Control of TEG-Based Micro Power Generator

 32. Earth Leakage Sensor Development and Improvement with IOT Technology

 33. A Stand Alone Hybrid PV-Wind-Battary System

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน 

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Evaluation of Control Methods to Prevent Collapse of A Mixed-Source Microgrid

 2. Vehicle to Vehicle Charger (V2V Charger)

 3. Vector Control of An Induction Machine

 4. Automatic Voltage Regulator for Synchronous Generator

 5. Battery Cell Balancing

 6. Energy Consumption Optimization and User Comfort for Building Enegry Management System

 7. Flyback Inverter Connected to Solar Cell for Tracking Maximum Power Point Using PID Controller

 8. Torque Control for Boiler Wall Clinbing Robot

 9. Living Laboratory for Smart Energy Saving

 10. A Study of Electric Motorcycle for Public Transpot to Decrease Air Pollution

 11. Simulation of Solar Tracking and Focusing with Planar Reflector by Artifical Intelligence

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน 

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมไอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.  Heart Rate Measurement and Electrical Pulse Signal Analysis Device
 2. Farming and Biotechnology Intelligent Robot
 3. Multi Cell Li-ion Battery Smart Charger
 4. Real Time Li-ion Battery resistance Measurement
 5. Automatic Drilling Machine
 6. Prompt Pay – Operated Drinking Water Vending Machine
 7. Smart Vending Machine
 8. Electricity Meter
 9. Result and Efficiency of Machine Production Monitoring Application on Smartphone
 10. Weighting Scale
 11. Motion Detector Device
 12. Piezo Carpet
 13. Heart Sound Monitor
 14. Fixed-Wing UAV for Explorations
 15. Observation Drones
 16. Flight Simulator
 17. Intelligent Hand Written Character Recognition Systems
 18. Arm Reinforcement
 19. Body Composition Analyzer
 20. Lower Limb Exoskeleton
 21. Data & Clock Recovery Using Phase Lock Loop
 22. Smart Force Sensor Using Differential Resistive Sensors and Delta-Sigma Modulator
 23. Study of Design And Fabrication for STI-FINFET by TCAD Simulation
 24. Study of Design And Fabrication for NanoFET by TCAD Simulation
 25. CNT Film Based Flex Sensors And Their Applications
 26. Fabrication of PbSCdS Heterojunction Solar Cells
 27. Gesture Control
 28. Intelligent Pollution Analyzer
 29. Messenger Robot
 30. Smart Power Monitoring System
 31. 3 D Laser Tracking
 32. Maze Solving Robot
 33. Programable Artificial Neural Network Processing Unit
 34. Smart Meal Management System Using Face Recognition
 35. Smart Glass’s Gadget for Limited Working Field
 36. Demonstration System For Fruit Picking
 37. Gimbal Stabilizer For Camera
 38. Robotic Arm Controlled By Microcontroller
 39. Aided Walker Machine
 40. Survey Robot
 41. CMOS ISFET Array for Biochemical Sensing
 42. A CMOS Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Biosensor Array

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.  Reconfigurable Pinart of Visual Blind Persons
 2. Virtual Reality for Rehabilitation
 3. Automatic Drug Dispenser Machine
 4. Healthcare Data Transmission by Using NB-IOT
 5. Autonomous Ultra-violet Sterilization Bot with Machine Learning for Operating Room Disinfection
 6. Ozone Generator for Cleaning Medical Tools
 7. Non-Invasive Real Time Blood Glucose Monitoring
 8. Development of the biosensor to detect sodium concentration in urine by using molecularly imprinted polymers
 9. Development of a System for Baroreflex Activity Assessment with Valsalva Maneuver
 10. Vertical High Jump Measurement Device
 11. Neurofeedback System
 12. Deep Learning Technology for Drunks Detection with Infrared Camera
 13. Tele-Operation of Robotic Arm
 14. 24GHz Radar Based Non-Contact Vital Sign Monitoring
 15. Intelligent Glove for Sign Language Communication
 16. Wireless Device for Assessing Activity of Human Test
 17. Photoplethysmogram Analysis with Application in Health Condition Monitoring
 18. The Noninvasive Blood Glucose Monitoring by Means of near Infrared Sensors

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Academic Grading System Using Smart Contracts on Private Blockchain
 2. Clinic Engineering Application
 3. Mobile Application Game for Improving Interpersonal Communication Skill
 4. Restaurant Management and Online Order Application
 5. Parking Management System
 6. Application for Autism Screening in Childhood
 7. Order Management System for E-Commerce
 8. Machine Learning for Red Blood Cell Morphology Interpretation
 9. Object Detection and Classification to Determine Dog Population from Video
 10. Mobile Application for City Bus in Bangkok Metropolitan
 11. Mesh Network Application
 12. Smart Glove for Gesture Recognition
 13. Consumer Feedback Informing System
 14. Human Resource Services Management System
 15. Locker Management System on a Mobile Application
 16. Household-Drug Vending Machine version 2
 17. Trip Planner
 18. Mini-bridge Competition Supporting Management System
 19. Strategy Game With Instruction Writing
 20. Product Delivery Tracking System
 21. Mobile Application for Car Insurance Broker
 22. Application of Blockchain for Class Attendance Systems
 23. Course Completion Verification System
 24. A Real-time Pricing Display on Product Shelves in Retail Store
 25. Air Quality Monitoring Platform for Smart Cities
 26. Vehicle Detection and Classification for Low Resolution Video
 27. Drone Detection by WiFi Fingerprint
 28. Drone Detection by Visual Machine Learning
 29. Product Recommendation System using Face Emotion Analysis
 30. LOGIQ: Logistics Chat Bot
 31. Anomaly Detection for Public Transportation System
   

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. BrickPi Project
 2. System Check Product on Shelf in Department Store
 3. Fall-Accident Monitoring and Surveillance System for Elders using Wireless Sensor Network
 4. Look After C
 5. Audio Visualization
 6. Elderly Caregiver
 7. Read Bill Application with OCR
 8. GogoClass
 9. Fighter Online CCG
 10. IoT System for Current Detecting in Transmission Line
 11. Train Tracking System Information Sign
 12. Bid, Price Offering and Auction Application
 13. iCat Litter Box
 14. Class Attendance with Facial Recognition System
 15. Alert Device for Elder
 16. Algorithm for EMU Utilization System
 17. Waste Cleaning System for Smell Canel
 18. Artificial Intelligent Advertising
 19. Smart Mini Farm
 20. Bridge Card Game Teaching Assitance System
 21. Bridge Tournament Management Application
 22. Train scheduling and rescheduling
 23. Railway service planning

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Acoustic property survey at Calvary church
 2. Brain signals modulated by music
 3. Chaotic music box synthesizer
 4. Creating a model of Thai instrument, Saw-woo
 5. Digital equalizer with AI-assisted tuning
 6. Measurement of frequency response by using voice as sound source.
 7. Polarity measurement of musical instrument
   

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Effect of Biodiesel on a Common Rail Compression Ignition Engine’s Particle Emission Characteristics
 2. Study the Possibility in the Usage of the Hydraulic Fittings Produced by Brazing
 3. Increase Performance of Diesel Engine
 4. Combustion Characteristics of Pyrolysis Oil under Different Ambient Temperature in Constant Volume Combustion Chamber
 5. Increasing the Thermal Efficiency of Gasoline Engine
 6. Compare Performance of Ejector in Refrigerator System with Different Nozzle Shape
 7. The Investigation of Operating Conditions Influencing the Performance of Steam Ejector used in the Refrigeration System
 8. Heat Transfer Enhancement in a Heat Exchanger Tube by Double Wing
 9. Heat Transfer Enhancement in a Circular Tube with Fin V
 10. Effect of Internal Spiral Mixing Chamber on Performance of Mixing Gas and Liquid
 11. An Experimental Study of Heat Transfers Characteristics of Water Flow in Wavy Microchannel
 12. Design and Fabrication of Fly Ash Collecter in Flue Gas of Biomass Combustion
 13. Designing and fabrication of explosion door for silo in pulvarized biomass combustion
 14. Development and Improvement of Recycled Water for Ash Filtration from Pulvarized Biomass Combustion by using Microfilter.
 15. Design and Fabrication Automatic Fast acting Valve for Deflagration Prevention
 16. Restrained Strap Locks for an Aggressive Patient
 17. Design an Open-loop High Pressure Extraction
 18. Design and Construct a High-pressure Compressor for Carbon Dioxide
 19. Measure Distance by Using Camera Program
 20. Design and Construction for the Sack Foldering Machine
 21. Computation Modeling of Blood Flow in the Human Arterial System
 22. Numerical Study and Design of Side-Diffusers for FSAE Car
 23. การวิเคราะห์เชิงทดลองของปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์รถจักร

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Development of Motion Stability Analysis Apparatus of a Scaled Single Wheelset
 2. Development of Imbalance Measuring System of Fan in Cars.
 3. Balancing Software Development for Car Seat Ventilation Fan
 4. Water Hyacinth Cutting and Squeezing Machine
 5. Numerical Heat transfer Optimization in Square Duct with V-baffles.

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Improvement of quality of cheeses under the conditions of the thermosonication system
 2. Design and development of cassava root washing machine
 3. Design and development of press set and knife set for cassava cutting cube machine
 4. Site Specific Irrigation System for Greenhouse Planting
 5. The study of water use efficiency in paddy
 6. Material replacement of water hyacinth
 7. Evaluation of higher heating value of Acacia mangium willd using near infrared
  spectroscopy
 8. Effects of microwave and infrared radiation on drying of parboiled rice and rice bran
  stability
 9. Development of low-cost controlled atmosphere cabinet for guava storage
 10. Robustness of models based on near infrared spectroscopy for prediction of higher
  heating value of biomass from agricultural waste of economics crops in Thailand.
 11. Notification system for harvesting durian on smartphone using RFID

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Personal Identification Using Palm Lines and Finger Contours
 2. Controller Design for The Heat Exchanger System With Accumulative Heat Reservoir 
 3. Smart Cropping System Development Study Case : Organic Melon-Phase 1 
 4. Gain Scheduling Control Design of the Pressure Tank System
 5. Automation Greenhouse for Cucurbitaceae (Primary Stage)
 6. Implementing Smith Predictor Based Cascade Control System on Distributed Control System Server : PCS 7 
 7. Robotic Arm Pick up Object Via Image Processing
 8. Industrial Internet of Thing (IIoT) Application : ThinkWorx
 9. Robotic Arm for Disabled People 
 10. Analysis of Formalin Concentration s Based on IR in a Case of Study fresh Flowers
 11. Maintenance Distributed Control System of Industrial Tank Process 
 12. Web Server Development on PLC S7-1200 based on HTML and Java script 
 13. Competition of Measurement Mdeitation 
 14. A Study of PPG for Physiological Measurement 
 15. Analysis of The Athlete’s Physical Ability from Movement with Relation to Sport Science 
 16. Electric Wastewater Treatment System 
 17. Design of Wireless Networked PID Controller Using STM32 NUCLEO-F091RC

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Automatic Guided Vehicle
 2. Application of Motion Control With Automatic Welding
 3. Smart Coffee Vending Machine
 4. Wireless Temperature Control Plant
 5. Wireless Power Monitoring System for Induction Monitor Based on Embedded Device
 6. Wireless Data Connectiion Module Over LoRa Network
   

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Oil Dispenser Inspection System of Transport Company
 2. Making Artwork by Using Stepper Motor
 3. Indoor Localization
 4. Smart System for Apartment Management
 5. Smart Motorbike Parking
 6. Heart Rate and Pulse Oxygen Detector for Alarm Cardiac Emergency Via Smart Phone
 7. Smart Washing Machine
 8. Face Detection for Security System Using Image Processing
 9. Sorting Machine Sizing Conveyor Belt Type Controller by Microcontroller
 10. Zero Energy Standby for TV

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.  Voice-Activated Home Appliances
 2. Ornamental Cube Control System
 3. Hexapod Robot
 4. Development of Triple Extruder 3D Printer and Laser Carving

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.  The study and comparison of strengthening earthquake resistance that height of building not over 23 meters and has asymmetric shapes
 2. The study and comparison of strengthening earthquake resistance high-rise
 3. The study to design the intermodal transfer area at airport rail link Ladkrabang
 4. Physical property test of Interlocking concrete paving block mixed Plastic bags waste
 5. Effect of Bacterial Dextran on Soil Water Permeability
 6. Properties of Compact Materials, Latex and Sand, as Subbase of Road
 7. Relationship between C.B.R. Laboratory Test and C.B.R Field Test of Muddy Sand improved by Polyurethane
 8. Numerical investigation of the effect of horizontal clearances effects on existing tunnels
  due to adjacent pile under loading in Bangkok subsoil
 9. Hydraulic properties of selected material
 10. Pedestrian Standard for Smart city
 11. Study on Calcium Nitrite Mortar Behavior
 12. The study of the impacts of the overpass Srinagarindra – Suvarnabhumi airport on Motorway no.7
 13. Study on appropriate geosynthetic to mitigate the erosion problem of the embankment dams
 14. Clay Brick Mixed Water Hyacinth
 15. Impacts on resident living near the construction site of the MRT Yellow line between Ladprao – Lamsali station (during the construction phase)
 16. The sensitivity analysis for flexible pavement design in thailand
 17. Impacts on resident living near the construction site of the MRT Orange line between Thailand cultural center station – Ramkhamhaeng 12 station (during the construction phase)
 18. ANN-GCMs development of weather forecasts in Northern Thailand
 19. The Improvement of the engineering property of Lateritic Soil be equivalent to Crushed Rock by using Steelmaking Slag
 20. Study of the effects of wind force on various building shapes
 21. Factor influencing of physical properties recycled concrete
 22. Cellular Lightweight Concrete Mixed Latex
 23. A study of effect of heat stimulation to superplasticizer to enhancement of mortar behavior
 24. Analysis of Costs of road accidents in Bangkok in 2016 by human capital approach
 25. A study of earth wall in sand
 26. A physical modeling of​ study of pull out​ of​ plate​ anchors in​ sand
 27. Evaluation of relationship between pavement condition and crash rate in Thailand
 28. Study on the factors to choose the construction method using prefabricated (pillar and beam) for housing estates
 29. A Study of Adjacent Pile Construction Effect on Existing Tunnel Deformation    By Finite Element Method
 30. Spacing effect of adjacent pile row on existing tunnel by finite element analysis
 31. Optimization of runway designs by comparing construction cost in Thailand
 32. A Study on amount of using plastic bags that can replace asphalt for asphalt pavement design
 33. A Study On Factors In Buying-Decisions of Two-Floors Detached Home Priced 3-10 Million Bahts In Suvarnabhumi Airport Territory
 34. Parking requirement of the condominium by comparison,between the condominium’s  near train station and the condominium’s far train station
 35. Create the Bridge model to compares the effect of the wind load designed with  aashto lrfd 2017 and the standard of wind load calculation of department of rural road reference aashto 2014
 36. Lightweight Concrete with Recycle Glass
 37. Development low cost early warning  system for landslide monitoring
 38. ANN-GCMs Climate Variables Forecast Over Central Thailand
 39. The relationship of mixing time with compressive strength ,density ,water absorption ,thermal conductivity and sound absorption of Cellular Lightweight Concrete

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.  Dietary fiber extraction from soybean hulls using hydrothermal technique
 2. Oil Palm Fiber Materials
 3. Biosurfactant Synthesis
 4. CFD analysis of turbulent pipe flow in mixing T-junction
 5. Wettability Measurement of Prepreg Composite
 6. Two steps Conversion lignin to phenolic nanometers
 7. Kinetics Study on Liquefaction of Xylan as Treated by Different Hydrothermal Methods
 8. Performance evaluation of three product hydrocyclon
 9. Simulation of direct internal reforming SOFC fueled by glycerol
 10. Hydrothermal treatment of lesser reedmace for glucose production
 11. Biological packaging from bagasse fiber and photodegradation by titanium dioxide
 12. Life cycle assessment of terbufos
 13. Experimental study of Indirect evaporative cooling
 14. Control system for solid desiccant dehumidification cycle
 15. Study on bubble disruption of fluid by snow dry ice collision
 16. Effect of the size of silica nanoparticle coated with mycobacterium tuberculosis antigens on eliciting immunoreaction in vitro
 17. Energy Storage Efficiency of Evacuated Tube Solar Collector Using and without Using Phase Change Materials as an Energy Storage
 18. Elimination of 4-chlorophenol using dechlorination reaction
 19. Production of biochar from empty palm bunch using pyrolysis assisted-microwave
 20. CO2 Methanation in a Packed Bed Reactor
 21. Protective coating on fabric for protection from pesticide
 22. Kinetic model for extraction phenolic compound from coffee silverskin
 23. Synthesis of carboxymethyl cellulose from pineapple core and young coconut husk

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1.  Increasing proteins concentration in Soymilk using ultrafiltration membrane process
 2. In situ formation of metal nanoparticles on natural rubber latex film
 3. H2S absorption by Fe2O3-PE foam compound
 4. Polyurethane synthesis for ceramic foam filter
 5. Study on the effects of type and concentration of monosaccharide and inhibitors on fermentation of hydrolysate from sugarcane bagasse by Pichia stipitis
 6. Laboratory agitator controlled by Arduino
 7. Effects of TiO2 coating on adhesion properties and mechanical properties of polypropylene composite reinforced with fiberglass fabric/epoxy resin
 8. Chromium and cobalt evaporation from CoCrMo alloy oxidised at high temperature
 9. Kinetic Model for Phenolic Compound Extraction from Coffee silver skin using Ultrasonic Assisted Extraction
 10. Extraction of calcium from crustacean shell
 11. Solar ice maker
 12. Evaluation of pressure drop and heat loss in solar thermal energy storage
 13. Study on correlation of severity parameter to the hydrolysis behaviors of xylan
 14. Preparation of powder natural rubber from fresh natural rubber latex
 15. Protein Extraction from Shrimp Shell

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Development of Continuous Pineapple Peeling Machine
 2. Effect of Sodium Chloride Treatments, and High Temperature Processing on the Properties of Beef in Retort Pouch
 3. Development of Kluai Namwa Snack by Foam-Mat Drying
 4. Fumigation chamber for vegetables and fruits storage.
 5. Thermal efficiency improvement of planetary oil jacketed bakery custard cooker
 6. Production of Edible Bio-Chopsticks
 7. Effect of flaxseed on dough characteristics and qualities of bread
 8. Development of and Innovation Presentation Hygienic Robot by Hologram Technique
 9. Citric acid production by Aspergillus niger in a packed-bed bioreactor using banana peel
 10. Comparison Efficency of using Whey Protein and Moltodextrin By Spray Drying
 11. Modification of a Refrigerator for Curing Meat
 12. Production and Characteristic of Carboxymethyl Cellulose Film
 13. A study of effect of additional of whey protein isolate and hot air inlet temperature on spray-drying behavior of papaya milk

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

รายชื่อโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 1. Design and development of the EMG controlled above knee prosthesis prototype for amputees
 2. A Study on Microstructure of Sn-Cu-Sb Lead-free Solders
 3. Loss Reduction Process in Tire Component of Band Section: A Case Study of Thai Bridgestone Company Limited Nongkhae Plant
 4. Improvement of Quality Control: A Case Study of Saha Stainless Steel Co.,Ltd.
 5. Control System of Temperature and Humidity for Evaporative Cooling System
 6. Design and Development of Modular Mobile Robor System
 7. A Study Inventory Model in Fast Fashion Clothing Business: A Case Study of Clothing Business
 8. Development of Object Detection and Recognition System Prototype using Image Processing Technique for a Computer Numberical Control Machine Applications
   

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อโครงงาน

Project List

Back to top