หลักสูตรปริญญาตรี

bachelor-degree-320x200

๐ วิศวกรรมการวัดและควบคุม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

๐ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

๐ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

๐ วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี

๐ วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า

๐ วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

๐ วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

๐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

๐ วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

๐ วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

๐ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

๐ วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์