8/2/19-ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

บรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานบริหารการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 พื่อติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัยที่บุคลากรของแต่ละส่วนงานได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจิรญพาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง