7/1/62-พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562
.
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีเป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง