6/9/18-วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรอินเตอร์ที่ MUIDS

วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรอินเตอร์ที่ MUIDS
.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School : MUIDS) โดยมีมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจจำนวนมาก อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม