6/2/19-สมาคมศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ห้องประชุมส่วนวิชาการ 1 ชั้น 5 ตึก 6 ชั้น โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา

โดยมอบทุนให้กับนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการศึกษา ประเภท สนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน จำนวน 1 ทุน จำนวนเงิน 19,500 บาท นางสาวมัณฑนา ภูครองทุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

2. ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จำนวน 13 โครงการ 8 ชุมนุม จำนวนเงิน 236,770 บาท

* รวมมูลค่าทุน กองทุนพี่ให้น้อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 256,270 บาท

ซึ่งสำหรับ กองทุนพี่ให้น้อง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. (หรือเรียกย่อๆว่า “กองทุนพี่ให้น้อง”) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดย สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา คณะหรือสถาบันอย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลงานหรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะหรือสถาบัน
4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา
ประเภทของทุน
ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน
ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา