5/6/19-ประกาศ…ยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

ประกาศยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตร

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอย้ายหลักสูตร  ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ประจำปีการศึกษา  2562 ให้มายื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตรได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี ชั้น 1 ตึก A 6 ชั้น สำนักงานคณบดี  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.นักศึกษาต้องศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.การขอย้ายหลักสูตรให้มารับคำร้องขอย้ายหลักสูตรได้ที่งานวิชาการปริญญาตรี

3.แนบผลการเรียน Transcript (สำเนา) มาพร้อมคำร้อง 1 ฉบับ

4.นำคำร้องขอย้ายหลักสูตรไปเสนอหัวหน้าภาควิชาทั้ง 2 ภาควิชาเพื่อพิจารณาแล้วนำมายื่นต่องานวิชาการปริญญาตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

งานวิชาการปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 มิถุนายน 2562