5/1/19-I Bot Camp 2019 #11

.
ชุมนุมโรบอท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงงาน I Bot Camp ครั้งที่ 11 เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และเยาวชนรุ่นใหม่ ได้รับความรู้ต่างๆ และปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ให้กับเยาวชน
 
 
วันที่ 5 มกราคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี กล่าวเปิดค่าย ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น
วันที่ 8 มกราคม 2562 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี กล่าวเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์