4/12/18-นศ.วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลชนะเลิศ STEM Robotics Contest

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา
ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ “STEM Robotics Contest” การประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้
1. นายรัฐศาสตร์ สิทธิมงคล
2. นายเศรษฐการณ์ กลัดกันแสง
3. นายวริทธิ์ธร สัมพันธกิจ
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ซึ่งการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภท IoT การแข่งขัน Coding Thailand และ การแข่งขัน e-sports
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม