3/4/18-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

3/4/18-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ในวันข้าราชการพลเรือน 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล