31/1/18-หารือความร่วมมือกับ ไทรอัมพ์มอเตอร์ไซเคิลส์

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ .
อัลบั้ม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ดร.เชาวลิต หามนตรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณมาร์ค โจนส์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัยและออกแบบ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในโอกาสหารือแนวการพัฒนาวิศวกรให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และหารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงาน