30/11/18-งานสัมมนา EHEDG Basic Course

งานสัมมนา EHEDG Basic Course on Hygienic Design No.3
.
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 EHEDG Thailand ร่วมกับศูนย์เครือข่าย EIDTs จัดสัมมนา EHEDG Basic Course on Hygienic Design
โดยมี รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธานโครงการ EHEDG Thailand รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน(ร่วม)โครงการ EHEDG Thailand ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม และ คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ คณะกรรมการ EHEDG Thailand เป็นวิทยากรพิเศษ
ให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหาร บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องมือ-เครื่องจักรผลิตอาหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง