28/11/18-ศูนย์EIDTs ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่ S.Q.I Petrochem

ศูนย์EIDTs ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่ S.Q.I Petrochem Industries Co., LTD .

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผศ. ดร.เจษฎา ชัยโฉม ผศ.ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และ ผศ.ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ให้คำปรึกษาการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่จาก บริษัท S.Q.I Petrochem Industries Co., LTD ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. #วิศวลาดกระบัง #เป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม