27/11/18-วิศวลาดกระบังจัดสัมมนานานาชาติ TIM 2018

วิศวลาดกระบังจัดสัมมนานานาชาติ TIM 2018
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ร่วมกับ ศูนย์EIDTs วิศวลาดกระบัง จัด งาน Technical Interchange Meeting for ASEAN Regional Basic Research (TIM 2018)
โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และมี ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เเละ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษา ศูนย์ EIDTs พร้อมด้วยตัวแทนจากประเทศอาเซียนมาบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยด้านวิศวกรรมเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.