26/3/19-นศ.วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลThird Prizes จากDelta Contest

นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล “Third Prizes” จาก The 5th Delta Advanced Automation Contest
.
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยคุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรื สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัล “Third Prizes”จากการแข่งขัน “The 5th Delta Advanced Automation Contest” ณ เมืองหวูเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในหัวข้อ..Artificial Neural Network and
Machine Learning System for Preventive Maintenance

โดยมีสมาชิกดังนี้
1. นายวุฒินันท์ ชัยศิริวิเรนทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. นายประกายวิชญ์ สุชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายภูริศร์ ศรีดุรงฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
4. นายกฤษตัชญาณ์ บุญวาที วิศวกรรมระบบควบคุม (ทีมงานในประเทศไทย)

– ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา