2/4/18-โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA .

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรื สจล. กล่าวเปิดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ CUPT QA ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในครังนี้มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 703 อาคาร 12 ชั้น