21/5/18-พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์คณะกรรมการสหกิจสัมพันธ์ เข้าร่วมให้โอวาท แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเข้าฝึกงานตามหน่วยงานต่างๆ ระหว่าง เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2561

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การฝึกงานภาคฤดูร้อนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เรียนรู้สภาวะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลดีต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในโอกาสต่อไป และเป็นการฝึกนิสัยในเป็นผู้มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน ตรงต่อเวลาเป็นผู้มีระเบียบวินัยสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการฝึกให้เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน

ในระยะเริ่มแรกนั้น ได้รับความร่วมมือจาก JETRO (Japan External Trade Organization) ซึ่งเป็นหน่วย
งานรัฐบาลญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในการจัดบริษัทในเครือของชาวญี่ปุ่น เพื่อรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักศึกษาเข้าฝึกงาน ซึ่งมีรายละเอียดการฝึกงานดังต่อไปนี้

1 นักศึกษาฝึกงานภายในประเทศ จำนวน 400 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 1,180 คน
2. นักศึกษาฝึกงานประเทศญี่ปุ่น จำนวน 16 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 64 คน
3. นักศึกษาฝึกงานประเทศจีน จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 10 คน
4 .นักศึกษาฝึกงานประเทศไต้หวัน จำนวน 4 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 9 คน
5. นักศึกษาฝึกงานประเทศฝรั่งเศส จำนวน 2 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 4 คน
6. นักศึกษาฝึกงานประเทศเวียดนาม จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 2 คน
7. นักศึกษาฝึกงานประเทศสิงคโปร์ จำนวน 1 หน่วยงาน จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 1 คน

สรุปในปีการศึกษา 2560
– นักศึกษาฝึกงานภายในประเทศจำนวน 1180 คน
– นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศจำนวน 90 คน
— รวมนักศึกษาฝึกงาน 1270 คน