21/2/19-หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chang’an University

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chang’an University
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Chang’an University เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และตัวแทนจากบริษัท Tang International Education Group ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการยานยนต์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม และ ดร.ปรีชา การินทร์ ให้การดูแลต้อนรับ