20/9/18-แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สภาวิศวกร และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ไฟฟ้ากาลัง ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล โยธา อุตสาหการ เคมีฯ)
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

“แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”
โครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกร สร้างเครือข่าย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแนะแนวทาง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
• รอบเช้า 9:30 น. – 11:30 น. ห้อง ECC-302 ตึก ECC

• รอบบ่าย 13:30 น. – 15:30 น. ห้อง ECC-302 ตึก ECC