ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา2562

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา2562
—————————————-

          บริษัท บ้านปู (มหาชน) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562   จำนวน 3 ทุน ๆ ละ ประมาณ 111,000 บาท
(ค่าลงทะเบียนเบิกตามจริง, ค่าหอพัก 2,000บาท/เดือน, ค่าอุปกรณ์การเรียน 6,000บาท/ปี, ค่าใช้จ่ายเดือนละ 3,500บาท)

คุณสมบัติผู้รับทุน

 1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รหัส 59……)
  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า และหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากสถาบัน / มูลนิธิใดๆ

เงื่อนไขการรับทุน

 1. เป็นทุนมีข้อผูกพัน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าทำงานกับบริษัทในรูปแบบ Term contract ซึ่งอาจจะเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาทั้งหมด, บางส่วน หรือ ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษารายใดเลย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความจำเป็นของบริษัทในปีนั้นๆ
 2. รักษาระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่าผลการเรียนในชั้นปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยรายงานผลการเรียนให้บริษัทฯทราบ

การคัดเลือก

 1. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 1 โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านการ จารณาจากคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. สัมภาษณ์ทุนรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สัมภาษณ์ทุน วันที่ 8-12 กรกฎาคม 62 บริษัทจะแจ้งกำหนดวันเวลา สถานที่ ให้ทราบ

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย.62
รับใบและส่งใบสมัครที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1ตึก A