17/1/19-อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการวิจัยที่ดีทางคลินิก

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการวิจัยที่ดีทางคลินิก

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
.
เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และศูนย์ EIDTs
จัดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการวิจัยที่ดีทางคลินิก ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ. สุมนมานย์ มนัสศิริวิทยา คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้ และ ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในงานอบรม

เพื่อให้ความรู้หลักจริยธรรมการทำวิจัยต่าง ๆ สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การขอความยินยอมการทำวิจัย และ การแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละประเด็นของการทำวิจัย

โดยมีผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง