13/2/18-หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับตัวแทนประเทศฝรั่งเศส

วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัยกับ ตัวแทนจาก IRSTEA ประเทศฝรั่งเศส .

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วย รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดี รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ให้การต้อนรับ Prof. Hayat Benkhelifa, Prof. Denis Flick จาก Agroparistech และ Dr.Onrawee Laguerre ตัวแทนจาก IRSTEA ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน และทุนการศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศฝรั่งเศส