19/12/18-3 พระจอมฯจับมือ บมจ.GEL พัฒนาวิชาการและวิศวกร

การร่วมมือทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ 3 พระจอมฯ จับมือ บมจ.GEL พัฒนาวิชาการและวิศวกร
.
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และ ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการผู้จัดการ บมจ.เจนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง
 
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและรวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาศักยภาพความรู้ของบุคลากรทั้งสองฝ่ายอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป