ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2562

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัคร ทุนการศึกษาทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2562
—————————–

คัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้ารับทุนจำนวน 90 ทุน ๆ ละ 30,000 บาทต่อปี
เงื่อนไขทุน มอบให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 61 ….. ) ในปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป สาขาวิชาตามเอกสาร แนบที่3
2. มีความประพฤติดี , มีความเป็นผู้นำ, ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ไม่เป็นผู้รับทุนจากที่อื่น ยกเว้นรับทุน กยศ.
5. สามารถเข้ารับการอบรม ร่วมกิจกรรม หรือฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด

เงื่อนไขทุน
1.นักศึกษาผู้รับทุนต้องรายงานผลการเรียนและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษาเพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนต่อเนื่องต่อไป
2. นักศึกษาผู้รับทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะกรรมการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

การคัดเลือก
คณะกรรมการทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์คัดเลือกข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารสมัครทุนและสัมภาษณ์ทุนนักศึกษารับทุน

ขั้นตอนการสมัครทุน
ปีการศึกษา 2562 โครงการกองทุนการศึกษาขอให้ผู้สมัครขอรับทุนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สแกนผลการเรียน ไฟล์สแนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา (นำเอกสารส่งที่ สนง.กิจการนักศึกษารับรองแล้วสแกนส่ง) และไฟล์เรียงความ หรือวีดีทัศน์ตามที่กำหนดในระบบการรับสมัคร Link ส่งใบสมัครผ่านออนไลน์ : https://form.gle/hKVG1k1me3AWMYe39

กรอกเอกสารสมัคร/ส่ง วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร