ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศจาก กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครทุน มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีการศึกษา 2562

กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีการศึกษา 2562
จำนวน ไม่ระบุจำนวน จำนวนเงินทุน ๆ ละ 15,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4
3. ผลการเรียนปานกลาง GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย (รายได้ผู้ปกครองรวมต่อเดือนไม่เกิน 30,000บาท)
5. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่อบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามข้อบังคับของสถาบันฯและไม่ต้องโทษทางวินัย

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ใบสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
2. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
4. สำเนาบัตรนักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน พร้องเซนชื่อรับรองสำเนา
5. สำเนาสมุดกิจกรรมหรือสำเนา Portfolio
6. ภาพถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน

เงื่อนไขการรับทุน : เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ

นักศึกษารับ/ส่งใบสมัครทุนการศึกษา ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึกA
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ส่งใบสมัครวันสุดท้ายพร้อมหลักฐานวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา15.30น.
ไม่รับใบสมัครที่เอกสารหลักฐานไม่ครบ

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร