18/1/19-รมว.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ เยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเยี่ยมชมวิศวลาดกระบัง
.
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น
 
 
* กระทรวงศึกษาธิการ
– นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะทำงานรัฐมนตรี
 
 
*สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
– นางสุกัญญา งามบรรจง (รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
– นายปรเมศวร์ ชรอยนุช (ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ.)
 
 
*สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
– ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ (ผู้อำนวยการ สสวท.)
– นายอธิป ฉายากุล (นักวิชาการ สสวท.)
– ดร.วสุพล รุ่งธนาภิรมย์ (นักวิชาการ สสวท.)
– ดร.ภาณุพล สมัยมงคล (นักวิชาการ สสวท.)
 
 
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
– รศ. ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล (ผู้แทนอธิการบดี มจธ.)
 
 
* ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
 
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่จะใช้สำหรับโครงการ KOSEN