18/1/18-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างสำหรับผู้มีประสบการณ์ 40,000 บาท

อัตราค่าจ้างสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ 30,000 บาท

สังกัดส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. วิธีการสมัครสอบ สอบสัมภาษณ์(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และสอบปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์
  3. หลักฐานการสมัคร ดูตามเอกสารแนบ
  4. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  5. สอบคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
  6. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม 2561