28/3/19-วิศวลาดกระบัง ร่วมมือกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดสัมมนาออกแบบ Safety Valve

วิศวลาดกระบัง ร่วมมือกับ สมาคมศิษย์เก่า จัดสัมมนาออกแบบ Safety Valve
.
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมสัมมนาความรู้เบื้องต้นและการออกแบบ Safety Valve สำหรับหม้อต้มแรงดันสูง โดย รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคุณภาคภูมิ ฉวีทอง Safety Relief Device Specialist บริษัท EXION THAILAND เป็นวิทยากรให้ความรู้