17/4/19-นศ.วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลจาก AE Project Conference 2019

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร วิศวลาดกระบัง กวาดรางวัล จาก AE Project Conference 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ในโอกาสคว้า 6 รางวัลจาก การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
การประชุมวิาชาการนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษานำเสนอโครงงานวิศวกรรมเกษตร
2. เพื่อให้นักศึกษาแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมเกษตร
3. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นด้านวิศวกรรมเกษตร
 
รายละเอียดรางวัลที่ได้รับมีดังนี้
 
1. การพัฒนาตู้ควบคุมสภาพบรรยากาศอัจฉริยะสำหรับเก็บรักษาฝรั่ง (ภาคบรรยาย)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
1. นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นหอม
2. นายธีรพัฒน์ ช้างภู่พงางาม
3. นายปรัชญา ชื่นเกษม
4. นายสรวิศ ดาวแสงสว่าง
 
* ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลดีเด่น ด้านการนำเสนอ
2. รางวัลดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์
3. รางวัลดีเด่น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์
4. รางวัล POPULAR VOTE
 
2. ระบบการจัดการวันเก็บเกี่ยวทุเรียนบนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี RFID (ภาคโปสเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จีรายุทธ หงษ์เวียงจันทร์
1. นายจักรกฤษณ์ ใจธรรม
2. นายพิชิต ปานพรม
3. นายศิรวิทย์ นิคม
 
* ได้รับ 1 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์
 
 
3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างเหง้ามันสำปะหลัง (ภาคโปสเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์
1. นางสาวจุฑาพิชญ์ วงษ์ชารี
2. นายชัยภัทร ชื่นจิตร์
3. นายชัยสิทธิ์ ศิริวิชัย
 
*ได้รับ 1 รางวัล ดังนี้
1. รางวัล POPULAR VOTE ภาคโปสเตอร์